Indkaldelse til ordinær generalforsamling for året 2021

Indkaldelse til ordinær generalforsamling for året 2021

søndag, den 24. april 2022 kl. 10:30

i Orø forsamlingshus, Brøndevej 24, 4305 Orø

Dagsorden ifølge vedtægternes § 4.1:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af 2 stemmetællere
 4. Bestyrelsens beretning for perioden siden sidste ordinære generalforsamling
 5. Godkendelse af årsregnskab
 6. Indkomne forslag
 7. Vedtagelse af budget for indeværende og kommende år, vedtagelse af kontingent, indskud for nye medlemmer, honorar til formand og kasserer samt størrelse af gebyret ved for sen betaling
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af suppleanter
 10. Evt. valg af administrator
 11. Valg af revisor, idet der indledningsvis først skal tages stilling til, hvorvidt der skal vælges et eksternt revisionsfirma eller revisor og suppleant skal vælges blandt medlemmer
 12. Eventuelt

Planlagt forløb:

 • Generalforsamling Salvig Vandværk kl: 09.00
  Kun adgang for medlemmer af Salvig Vandværk
 • Generalforsamling Salvig Grundejerforening generalforsamling fra kl: 10.30 til kl: 12.00
  Kun adgang for medlemmer af Grundejerforeningen Salvig

Ingen forplejning – bortset fra en ½ liter kildevand pr. deltager
Kun adgang for medlemmer af Grundejerforeningen Salvig i henhold til www.tinglysning.dk. Lejere har ikke adgang.
Der drøftes kun emner relateret til året 2021, bortset fra budgettet for årene 2022 og 2023

Venlig hilsen

Bestyrelsen

Uddrag af gældende vedtægter:

§ 4

På generalforsamlingen har kun medlemmer og deres ægtefæller/samlevere, samt gæster som skriftligt er inviteret af bestyrelsen adgang. Såfremt der er flere ejere af en ejendom har hver af disse ejere og deres ægtefæller/samlevere adgang.

Ved begrebet samlever forstås i disse vedtægter:

Parterne lever sammen på fælles bopæl og venter, har eller har haft, et fælles barn eller har levet sammen på den fælles bopæl i et ægteskabslignende forhold i de sidste to år.

§ 4.5

Stemmeafgivelse kan for medlemmer med stemmeret ske ved skriftlig fuldmagt til medlemmets ægtefælle/samlever eller et andet medlem, som har stemmeret. Brug af fuldmagt kan kun ske, når der ikke er en person tilstede, som er ejer eller medejer af den pågældende ejendom.

Intet medlem kan repræsentere mere end 3 medlemmer inklusiv sig selv. En ægtefælle/samlever, som ikke selv er medlem, kan kun repræsentere sin ægtefælle/samlever.

Enhver fuldmagt skal være skriftlig, dateret og udstedt til et specifikt navngivent medlem med angivelse af, hvilken konkret generalforsamling, den er gældende for. Fuldmagten må ikke indeholde anvisninger om, hvordan personen skal stemme og må ikke begrænses i forhold til dagsordenen eller på anden vis.

En fuldmagt er kun gyldig, hvis et originalt underskrevet eksemplar afleveres til kassereren for kontrol før mødet. Når en dirigent er valgt, afleverer kasseren både de godkendte og eventuelle afviste fuldmagter til dirigenten, som ved mødets afslutning afleverer dem til referenten, som indsætter dem i protokollen som dokumentation.