Referat fra ordinær generalforsamling for året 2019 og året 2020

Afholdt søndag, den 14. november 2021 kl. 10:30 i Orø forsamlingshus, Brøndevej 24, 4305 Orø

Dagsorden ifølge vedtægternes § 4.1:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Valg af 2 stemmetællere
 4. Bestyrelsens beretning for perioden siden sidste ordinære generalforsamling
 5. Godkendelse af årsregnskab
 6. Indkomne forslag
 7. Vedtagelse af budget for indeværende og kommende år, vedtagelse af kontingent, indskud for nye medlemmer, honorar til formand og kasserer samt størrelse af gebyret ved for sen betaling
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
 9. Valg af suppleanter
 10. Evt. valg af administrator
 11. Valg af revisor, idet der indledningsvis først skal tages stilling til, hvorvidt der skal vælges et eksternt revisionsfirma eller revisor og suppleant skal vælges blandt medlemmer
 12. Eventuelt

Referat fra mødet

Formanden bød velkommen.

1. Valg af dirigent

Ib Ballisager blev valgt og konstaterede at Generalforsamlingen er lovligt varslet.
Der var 2 fuldmagter.

2. Valg af referent

Jonna Dehn blev valgt.

3. Valg af 2 stemmetællere

Peter og Mona blev valgt

4. Bestyrelsens beretning for perioden siden sidste ordinære generalforsamling

Lars orienterede om ændringer i bestyrelsen i årene 2019 og 2020.
Bestyrelsen har i Covid-19 perioden i samarbejde med Salvig Vandværk løbende vurderet den aktuelle situation, indtil afholdelse af ordinær generalforsamling for 2019 og 2020 blev vurderet som sikkert.

Bestyrelsen har haft karakter af en forretningsbestyrelse, da de nuværende vedtægter ikke tager højde for Covid-19 eller lignende situationer.

Persondataforordning (GDPR)

En jurist i Holbæk kommune har i forbindelse med en sagsbehandling oplyst et medlems cpr-nummer til Grundejerforeningen Salvigs formand.
Holbæk kommune har på formandens foranledning indrapporteret dette som en datalæk til datatilsynet.

Spildevandskloakering

Der må forventes ekstraordinær indbetaling til at dække over ”komme til udgifter” som konsekvens af kloakering må forventes … kommer på generalforsamlingen i 2022

Efter de ordinære generalforsamling kommer repræsentanter fra Fors A/S og informerer om spildevandskloakeringen (Orø etape 3).

Læs mere her: https://www.gf-salvig.dk/kloakering-af-salvig/.

Veje og grønne fortove

Der skal være ryddet på veje og grønne fortove, så f.eks. udrykningskøretøjer osv., kan komme forbi
David Henrik Fried konkretiserede med eksempler på, at der også skal være tilgang efter mørkets frembrud.

Piletræer ved Stenbjergvænget nr. 44

Stenbjergvænget ved nr. 44 – et træ væltede den 17. maj 2020 henover Stenbjergvænget. Bestyrelsen besluttede at fjerne de gamle/rådne piletræer som var i en tilstand som gjorde at de kunne at vælte/knække ved en hård vind.

Arealet tilhører ikke Grundejerforeningen Salvig, men tilhører Lindhøjgård som henvendte sig til bestyrelsen. Der er indgået en aftale med Lindhøjgård om at det brænde fra træer som fældes på fællesarealer som kompensation.

Læs mere her: https://www.gf-salvig.dk/vejretserklaering-stenbjergvaenget/.

Fællesarealer

Udfordringer med hundeejere som dropper høm-høm poser på fællesarealer. Læs mere her: https://www.gf-salvig.dk/hundeejerefterladenskaber/.

Frugt, græsaffald, småtbrændbart klart (råddent) bænksæt er også blevet droppet på fællesarealer. Grundejerforeningen Salvig “overtager” så udgiften til korrekt bortskaffelse = Orø genbrugsplads

Legeredskaber på fællesarealer: Medlemmer må ikke opsætte/opstille legeredskaber på fællesarealer. Det er bestyrelsen der beslutter, hvad der skal ske med fællesarealer og det er bestyrelsen der sikrer, at der er tegnet de nødvendige forsikringer.

Støj – flere nye sommerhusejere.

Ordensreglerne skal overholdes. Kommuniker med naboer/genboer, hvis der fx er behov for at holde fest.
Ordensregler kan læses her: https://www.gf-salvig.dk/ordensregler/

Udmatrikuleret grund – Skovhøjvænge 40

En fredningssag er under behandling.

Læs mere på: https://www.gf-salvig.dk/skovhoejvaenge-40/.

Afbrænding af haveaffald

Afbrænding af haveaffald er fra 9. december 2020 ikke længere lovligt.

Læs mere på https://www.gf-salvig.dk/nyheder/ eller her:

https://vsbv.dk/afbraending-af-haveaffald-er-fra-9-12-2020-ikke-laengere-lovlig/
https://vsbv.dk/root-vsbv/wp-content/uploads/2021/08/vejledning-om-afbraending-i-vsbv.pdf

Hjertestarter :

Salvigvej nr. 29

Bestyrelsen har fået udarbejdet klistermærker som medlemmer kan sætte på postkassen.

Fyrværkeri:

Formanden gennemgik reglerne for brug af fyrværkeri i Grundejerforeningen Salvig. Sikringsstyrelsen har været kontaktet. Konklusion: Det er ikke tilladt af afbrænde fyrværkeri i Grundejerforening Salvig.

Læs mere her: https://www.gf-salvig.dk/fyrvaerkeri/

Spildevandskloakering

Bestyrelsen udarbejdede et budget over mulige spildevandskloakerings relaterede udgifter i 2018. Der er sket meget siden, bl.a. er priserne steget. Budgettet skal genbesøges.

Der har været afholdt møde med Grundejerforeningene Møllebroen, for at få viden om deres erfaringer med Orø etape 2.

Læs mere på: https://www.gf-salvig.dk/kloakering-af-salvig/

Bestyrelsens visionen for de kommende år

 • Fortsat polstring af økonomi til brug for vedligehold af dræn og evt. etablering af nye dræn
 • Vedligeholde af grusveje og Salvigvej på ”kloakeringseksekveringsniveau”
 • Udskiftning af skilte
 • Fortsat polstring af økonomi til udgifter relateret til kloakering, nyt slidlag på Salvigvej og tilkørsler til Salvigvej
 • Fortsætte med at rydde træer og beplantning med fokus på sikkerhed
 • Udføre nødvendige tiltag for at sikre Grundejerforeningen Salvigs interesser, dronefotografering, evt. indgåelse af aftaler vedr. plads til entreprenørmateriale og andet.
 • Revidere vedtægter og ordensregler og bringe dem op på 2022 niveau.
 • Modernisering af bestyrelsen arbejde og administration.

Spørgsmål/kommentarer fra generalforsamlingen

Grønne fortove : Er de ikke en del af vejen?
Svar: Jo, men det er medlemmet, som skal vedligeholde det grønne fortov.

Opfordring fra generalforsamlingen til alle medlemmer om at holde de grønne fortove.

Præcisering af at skelpæle markerer medlemmers grund.

Støj – og musik / – det er et sommerhusområde – der skal tage hensyn til hinanden.

Hvad kan man gøre, når MAN har rettet henvendelse til naboen og bedt dem om at dæmpe sig?
Svar: Henvendelse skal ske til Politi. Se ordensreglerne her: https://www.gf-salvig.dk/ordensregler/. Opfordring til dialog/kommunikation med naboer/genboer og indgåelse af aftaler.

Opfordring fra generalforsamlingen til at ordensregler vedrørende støj bliver reguleret / justeret til de ønsker og behov der er.

5 Godkendelse af årsregnskab

Kassereren gennemgik regnskaber og tilhørende noter.
Spørgsmål til veje, fællesarealer og skilte.
Regnskaberne for årene 2019 og 2020 blev godkendt.

6. Indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

7. Vedtagelse af budget for indeværende og kommende år, vedtagelse af kontingent, indskud for nye medlemmer, honorar til formand og kasserer samt størrelse af gebyret ved for sen betaling

Budgetterne for årene 2021 og 2022 , honorarer og gebyrer blev gennemgået og vedtaget.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Følgende blev valgt:

Formand : Lars Jokumsen på valg i 2023

Næstformand Per Grøn Nielsen på valg i 2022

Kasser :  Henrik Qvist på valg i 2022

Bestyrelsesmedlem : Jonna Dehn på valg i 2023

Bestyrelsesmedlem: Bent Åkerlund på valg i 2023

Bestyrelsesmedlem:  Jesper Allenberg på valg i 2022

Bestyrelsesmedlem: David Henrik Fried på valg i 2022

9. Valg af suppleanter

Følgende blev valgt:

Rita Kristensen – på valg i 2022

Sanne Hededam – på valg i 2023

10. Evt. valg af administrator

Bestyrelsen mener ikke, at der er behov for valg af en administrator.

11. Valg af revisor, idet der indledningsvis først skal tages stilling til, hvorvidt der skal vælges et eksternt revisionsfirma eller revisor og suppleant skal vælges blandt medlemmer

Bestyrelsen mener ikke, der er behov for valg af et eksternt revisionsfirma eller revisor.

Valg af revisorer
Følgende blev valgt:

Kurt Wagner – på valg i 2022
Ib Ballisager – på valg i 2023

Valg af revisorsuppleant

Følgende blev valgt:

Klaus Hansen – på valg i 2023

12. Eventuelt

Opfordring fra bestyrelsen til at aflevere e-mail adresser.


Underskrevet referat

Bemærk:
Referatet er underskrevet den 21. november 2021
(datoen i referatet er ikke korrekt)