SPILDEVANDSKLOAKERING AF SALVIG

Kloakeringen af Salvig området er vedtaget af Holbæk Kommune og med Fors A/S som udførende på opgaven.

Kloakeringen omfatter ikke kun Grundejerforeningen Salvigs medlemmer. Der er borgere der ikke er medlem af Grundejerforeningen Salvig som også er omfattet af kloakeringen.

Næsby renseanlæg skal også tilkobles kloakeringen af Salvig området https://www.dingeo.dk/renseanlaeg/256813.

Kloakeringen af Salvig området kobles på Bybjerg Renseanlæg https://www.dingeo.dk/renseanlaeg/256800.

Hvad har Grundejerforeningen Salvigs bestyrelse fokus på:

 • Kommunikation med Fors A/S og Holbæk Kommune vedr. Grundejerforeningen Salvigs ejendom
 • Placerer information af generel karakter på www.gf-salvig.dk
 • Fotografering af Grusveje og Salvigvej før og efter kloakering af Salvig
 • At sikre at grusveje og Salvigvej er i mindst ligeså god tilstand som før kloakeringen påbegyndes
 • Grusveje og Salvigvej:
  • Hvilke materialer der er anvendt
  • Vejprofil efter udførelse

Grundejerforeningen Salvig involverer sig ikke i:

 • Besvarelse af medlemmers spørgsmål vedr. kloakeringen. Der henvises til Fors A/S og Holbæk Kommune fx på https://www.fors.dk/oroe/
 • Skade på medlemmers bygninger/fundament og beplantning og andre privatejede emner
 • Fotografering af medlemmers private ejendom/grund
 • Skader på fiberkabler/telefonkabler – det er en aftale mellem medlem og leverandør
 • Evt. efterfølgende retssager relateret til kloakeringen, der er relateret til medlemmers private anliggender

Eksempler på skader der kan opstå i forbindelse med kloakeringen?

 • Skade på vandrør
 • Skade på elkabler
 • Skade på telefonkabler
 • Skade på fiberkabler
 • Skade på bygninger/fundament
 • Skade på beplantning
 • Skade på dræn
 • Skade på grusveje og Salvigvej

!!! Vær bl.a. opmærksom på:

Er der medlemmer der får regelmæssig besøg af fx hjemmepleje/sygeplejerske bør disse medlemmer kontakte Fors A/S, da etablering af kloakken vil betyde at veje i perioder vil være helt utilgængelige.

Hvis der under kloakeringen konstateres forhold der ikke er lovlige fx at et medlem har foretaget tilslutninger til dræn, el eller lignende som ikke er dokumenteret til relevant myndighed eller Grundejerforeningen Salvig, er det et forhold mellem medlemmet og interessenter.

Der kan muligvis blive rejst krav overfor det nuværende medlem om betaling af omkostninger for at bringe forholdene i orden og evt. erstatning til interessenter.

Fra Fors A/S hjemmeside: Er der risiko for skader på mit hus, når I borer og graver?

Vi skal altid gøre opmærksom på i henhold til Byggelovens § 12, at der ved separeringsarbejdet udføres udgravninger, og der kan forekomme vibrationer i forbindelse med arbejdet. Vi forudsætter, at din ejendom er forsvarligt funderet. Rystelserne skader dog normalvis ikke velfunderede, almindelige boliger.

Hvis du er usikker på, om dit hus er forsvarligt funderet, kan du kontakte en byggekyndig for nærmere rådgivning.

Byggeloven § 12 (tps://www.retsinformation.dk/eli/lta/2016/1178)

§ 12. Ved fundering, udgravning, ændring af terrænhøjde eller anden terrænændring på en grund skal, uanset om arbejdet i øvrigt er omfattet af loven, træffes enhver foranstaltning, der er nødvendig for at sikre omliggende grunde, bygninger og ledningsanlæg af enhver art.

Stk. 2. Ejeren af en ejendom, som skal sikres efter stk. 1, skal efter kommunalbestyrelsens bestemmelse afholde en forholdsmæssig del eller efter omstændighederne hele udgiften til sikring af hans grund eller bygning, hvis sikringsforanstaltninger er nødvendiggjort af uforsvarlige forhold på hans ejendom eller af, at hans bygnings fundering uanset tidspunktet for opførelsen ikke opfylder bestemmelserne i bygningsreglementet.

Stk. 3. Hvis nedrivning af en bygning nødvendiggør afstivning af tilgrænsende bygning på nabogrund, skal dennes ejer foretage afstivningen. Hvis der i forbindelse med nedrivningen fjernes konstruktion under terrænet, forholdes der i denne henseende efter bestemmelserne i stk. 1 og 2.

Stk. 4. Den, der agter at foretage et arbejde, hvorved bestemmelserne i stk. 1-3 kan komme til anvendelse, skal mindst 14 dage forud give vedkommende ejer skriftlig meddelelse om arbejdets art og omfang samt om tidspunktet for dets påbegyndelse.

Stk. 5. Hvis en mur eller anden bebyggelse har forskudt sig således i forhold til naboskel, at der påføres naboen ulemper, skal ejeren foretage de foranstaltninger, der er nødvendige for at bringe ulemperne til ophør.
Stk. 6. Yderligere bestemmelser om sikring af omliggende grunde og om adgang til og anden midlertidig rådighed over disse i anledning af udførelse af byggearbejder eller sikringsforanstaltninger i forbindelse med sådanne kan gives i bygningsreglementet.

Stk. 7. Kommunalbestyrelsens afgørelser i henhold til denne paragraf kan ikke påklages til anden administrativ myndighed.

§ 12 A. Når jordbundsforholdene eller andre forhold i et område er af en sådan beskaffenhed, at de indebærer en risiko for skade på omliggende bygninger, kan kommunalbestyrelsen beslutte, at der skal kunne stilles særlige krav til bygningernes funderingsmetode i det pågældende område, herunder at bygninger ikke må udføres med kældre, og at der ikke må foretages midlertidige eller permanente sænkninger af grundvandstanden i forbindelse med et byggearbejde.

Stk. 2. Kommunalbestyrelsens beslutning efter stk. 1 er bindende for ejere og indehavere af andre rettigheder over de pågældende ejendomme uden hensyn til, hvornår retten er stiftet. Kommunalbestyrelsen giver ejerne meddelelse om beslutningen og lader den tinglyse på ejendommene.