NYHEDER

Notes

Notes

 • Indkaldelse til ordinær generalforsamling for året 2022 søndag, den 23. april 2023 kl. 10:30 i Orø forsamlingshus, Brøndevej 24, 4305 Orø

  Dagsorden ifølge vedtægternes § 4.1:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Valg af 2 stemmetællere
  4. Bestyrelsens beretning for perioden siden sidste ordinære generalforsamling
  5. Godkendelse af årsregnskab
  6. Indkomne forslag
  7. Vedtagelse af budget for indeværende og kommende år, vedtagelse af kontingent, indskud for nye medlemmer, honorar til formand og kasserer samt størrelse af gebyret ved for sen betaling
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  9. Valg af suppleanter
  10. Evt. valg af administrator
  11. Valg af revisor, idet der indledningsvis først skal tages stilling til, hvorvidt der skal vælges et eksternt revisionsfirma eller revisor og suppleant skal vælges blandt medlemmer
  12. Eventuelt

  LÆS MERE HER

Notes

 • HundeEJERefterladenskaber på fællesarealet 23. januar 2022

  Det er MEGET trist at hundeejere ikke kan forstå budskabet.

  Du kan klikke på linket og se hvordan situationen var i maj 2021.

  Bestyrelsen drøfter hvad det næste tiltag bliver.

  LÆS MERE HER

Notes

 • HundeEJERefterladenskaber

  Det er kedeligt, at nogle hundeejere ikke kan finde ud af at tage deres “affald” med sig og synd for de hundeejere som godt kan finde ud af det, men bliver en del af problemet.

  Læs mere her

Notes

 • Oplys e-mailadresse til Grundejerforeningen Salvig

  Grundejerforeningen Salvig vil gerne have din e-mailadresse, hvis du har en.

  Det giver bl.a. følgende effekt:

  1) Det giver bestyrelsen mulighed for at kommunikere ved e-mail

  2) Der er økonomiske fordele (ingen porto, ingen kuverter skal indkøbes.

  3) Kuverthåndtering, påførsel af navn og adresse, returadresse, porto, indkøb af porto og kuverter) er en ren manuel proces og kræver en del tid.

  Anvend https://www.gf-salvig.dk/kontakt/

  Tak.

  Klik her for at sende oplysning om e-mail

Notes

 • Der skal søges om tilladelse til gravearbejde på alle offentlige veje og private fællesveje i byzone/sommerhusområder …

  Hvis der skal graves i vejarealet, skal der indhentes tilladelse fra vejmyndigheden.

  Læs mere her

Notes

 • Grusbunken på fællesarealet

Notes

 • 22. september 2022: Salvigvej lukkes fra og med uge 40 til og med uge 44 

  Som bekendt starter vi snart med kloakeringsarbejdet på den gennemgående Salvigvej. Dette betyder, at vi fra uge 40 til og med uge 44 vil holde dele af Salvigvej lukket ...

  LÆS MERE HER

Notes

 • Spildevandskloakering – Vigtigt !!! Træer og buske mod veje … frihøjde på minimum 4,2 meter i hele vejens bredde

  I forbindelse med den igangværende spildevandskloakering skal det være muligt for entreprenører at komme frem med nødvendigt maskinel.

  Det er medlemmers ansvar at sikre at Holbæk Kommunes anvisninger for beplantning der gror på egen grund ud mod grønne fortove, veje og stier efterleves.

  LÆS MERE HER

Notes

 • Spildevandskloakering af Salvig

  Her kan læses mere op hvad medlemmer skal være opmærksom på og hvad Grundejerforeningen Salvigs rolle er

  Læs mere her

Notes

Notes

 • 15. august 2022: Midlertidige arbejdsarealer på fællesarealer er under etablering

  De midlertidige arbejdsarealer vil blive overvåget af kameraer.

  Det er konstateret, at der er nogen der henter jord til privat brug fra den midlertidige arbejdsplads det er ikke tilladt !!!

Notes

 • Spildevandskloakering – arkæologiske undersøgelser / etablering af midlertidigt arbejdspladsareal

  Arkæologiske undersøgelser
  Museum Vestsjælland skal foretage arkæologiske forundersøgelser forud for anlægsarbejderne i forbindelse med spildevandskloakeringen.

  Undersøgelserne forventes påbegyndt inden 1. marts 2022.

  Etablering af midlertidig arbejdspladsareal
  Der etableres midlertidigt arbejdspladsareal i hele anlægsperiode på fællesarealet nord og syd for Salvigvej, se billedet.

Notes

 • Spildevandskloakering: Præsentationen der blev vist på Fors A/S informationsmødet 1. juli 2022

  Fase 3 og 4 er ændret.

  Powerpoint præsentation og referat fra infomødet 1. juli 2022 kan ses ved at klikke på linket herunder.

  LÆS MERE HER

Notes

 • Sikkerhedsstyrelsen advarer: Kraftige mormor-ladere udgør brandfare

  Skal du ud i sommerlandet med elbil, så kan der være langt til nærmeste ladestation. En mormor-ladning er i de tilfælde helt okay, men tilsluttes mormor-laderen i en almindelig husholdningsstikkontakt, så må den kun trække 6 ampere, hvis du vil undgå brandfare.

  LÆS MERE HER

Notes

Notes

 • Affaldshilsen

  Har du fået en hilsen på din affaldsbeholder?

  Klik på linket herunder og se hvorfor

  LÆS MERE HER

Notes

 • Placering af affaldsbeholdere

  Affaldsbeholder skal placeres på medlemmers egen grund/matrikel og ikke placeres på veje, vendepladser eller andre arealer som ikke ejes af medlemmer.

  Læs mere her

Notes

 • Sådan sorterer du affald

  Læs guiden om sortering af affald fra Fors A/S

  Læs mere her

Notes

 • Spildevand: Sådan kan du bestille tømning af din tank

  Læs mere her