NYHEDER

Notes

Notes

 • Placering af affaldsbeholdere

  Affaldsbeholder skal holdes på medlemmers egen grund/matrikel og ikke placeres på veje, vendepladser eller andre arealer som ikke ejes af medlemmer.

  Læs mere her

Notes

 • Sådan sorterer du affald

  Læs guiden om sortering af affald fra Fors A/S

  Læs mere her

Notes

 • Grusbunken på fællesarealet

Notes

 • CORONAVIRUS (COVID-19)

  BESTYRELSERNE FOR SALVIG VANDVÆRK OG GRUNDEJERFORENINGEN SALVIG AFLYSER HEDMED ÅRETS GENERALFORSAMLINGER DEN 19. APRIL 2020 GRUNDET DEN ALVORLIGE SITUATION MED CORONAVIRUS (COVID-19) I DANMARK.

  INDTIL BESTYRELSESMEDLEMMER DER ER PÅ VALG KAN BLIVE VALGT, VIL DE NUVÆRENDE BESTYRELSER FUNGERE SOM FORRETNINGSBESTYRELSER DER VIL SIKRE, AT FORENINGERNE KAN FUNGERE SOM I EN NORMAL SITUATION, INDTIL EN ORDINÆR GENERALFORSAMLING KAN AFHOLDES.

  Klik her for info fra Salvig vandværk

Notes

 • På grund af den aktuelle situation omkring CORONAVIRUS (COVID-19) kan det ikke for nuværende oplyses, hvornår den ordinære generalforsamling vil finde sted …

  Bestyrelsen har besluttet at sende generalforsamlingsmateriale ud.

  Der vil blive sendt ny mail/brev, når tidspunktet for den ordinære generalforsamling er fastlagt i samarbejde med Salvig Vandværk.

  Med venlig hilsen
  Grundejerforeningens Salvig’s bestyrelse

  Materiale til den ordinære generalforsamling i Grundejerforeningen Salvig

Notes

 • Nyt om kloakering, onsdag den 20. maj 2020 …

  20. maj 2020:
  Fors A/S arbejder pt. med at udarbejde et dispositionsforslag sammen med Fors A/S rådgiver COWI A/S.

  Dispositionsforslaget vil resultere i 2-3 forskellige løsningmuligheder for at kloakere Salvig området. Planen er at dispositionsforslaget skal ligge klar til midten af juni 2020.
  Herefter skal Fors A/S på baggrund af kvalitet, drift og økonomi vælge den løsning, der vurderes den bedste for Salvig området.

  Når en løsning er valgt skal der udarbejdes et projektforslag. Projektforslaget er et forslag, hvor den løsning der er valgt yderligere detaljeres.

  Arbejdet med projektforslaget forventes påbegyndt efter sommerferien. I forbindelse med udarbejdelse af projektforslaget tilknyttes en rådgiver, som vil være den rådgiver der er tilknyttet i resten af projektet inkl. anlægsperioden.

  26. marts 2020:
  De geotekniske boringer og opmålinger er nu udført og laboratorieundersøgelser er igang.

  Det næste der skal sker er:

  - Indgå aftale med en rådgiver, der skal medvirke i forbindelse med planlægning af projektet.

  - Afklare om spildevandet kan løbe af sig selv til en pumpestation, eller om vandet skal pumpes fra flere opsamlingssteder til en central pumpestation og videre til renseanlægget.

  Til efteråret/vinter eller når forholdene giver mulighed for det vil der indkaldt til et informationsmøde med de grundejere der skal have kloakeret.
  På mødet vil tidsplan, valg af entreprenør samt hvilke rækkefølge områder/veje skal kloakeres i, være en del af indholdet.

  I forbindelse med ovestående vil medarbejdere fra Fors A/S og/eller rådgivere kunne ses i Grundejerforeningen Salvigs område.

  17. marts 2020:
  De geotekniske boringer og terrænopmåling af veje er nu afsluttet.

  De fikspunkter (rør/pæle) der har været etableret inde på medlemmers ejendomme er fjernet.

  Fikspunkter (rør/pæle) placeret i vejarealerne bevares til kloakeringen er gennemført, da det er et meget stort og tidskrævende arbejde at etablere det hele igen, da alle punkterne hænger sammen geometrisk.

  28. februar 2020:
  De geotekniske boringer er afsluttet.

  Landinspektøren er færdig med opmåling på grundene - de kommer kun tilbage på grundene, hvis der opdages fejl i opmålingen.

  Terrænopmålingen af veje er nu igang og forventes at være afsluttet ca. 20. marts 2020.

  22. februar 2020:
  I uge 9 (mandag 24 februar 2020 -->) gennemføres de sidste geotekniske boringer GB56, GB44 og GB38 på Salvigvej (der lægges udlægges køreplader hvis nødvendigt).

  Der fortsættes op ad Skovhøjvænge til de sidste boringer GB39-GB43.

  ALLE de geotekniske boringer forventes afsluttet onsdag 26. eller torsdag 27. februar 2020.

  Opmålinger af grunde er afsluttet.

  17. februar 2020:
  Geoteknikske boringer er nu foretaget til og med boring GB37 og der fortsættes med boring GB63 i dag.
  Herefter fortsættes med sidevejene til Salvigvej, dvs. Lindhøjvej, Tofthøjvej, Tofthøjvænget - senere fortsættes på Salvigvej eller resten af Stengårdsvænge.

  7. februar 2020:
  Geoteknikske boringer på Kanevængets syd- og vestlige gren er igang.
  Der fortsættes mandag, den 10. februar 2020 med boringerne GB37, GB36 og GB35, hvorefter der fortsættes ad Stenbjergvænget med boringerne fra GB33 til GB23.

  Se spørgsmål og svar vedr. kloakering på Fors A/S side ... klik her

Notes

 • Kloakering – Spørgsmål og svar

  Kan jeg vente med kloakering af min ubebyggede grund, til den skal bebygges?

  Nej, du kan ikke vente med kloakeringen, men du som grundejer skal ikke koble din ejendom til skelbrønden, da du måske ikke kender den fremtidige placering af dit nye hus. Du skal først koble din ejendom til kloakken, når du har et projekt på grunden.

  Vi sender dig en opkrævning af tilslutningsbidrag, når vi har færdigkloakeret.

  Se flere spørgsmål og svar

Notes

 • Hvis du søger gravetilladelse på privat fællesvej i byzone/sommerhusområder …

  Hvis du søger gravetilladelse på privat fællesvej i byzone/sommerhusområder, skal Holbæk Kommune normalt partshøre ejeren af det areal, som vejen ligger på. Det betyder, at sagsbehandlingstiden forlænges med ca. 3 uger.

  Læs mere her

Notes

 • Udlægning af støvbinder på grusveje

  Udlægning af støvbinder på grundejerforeningen Salvigs ca. 5 km grusveje vil koste ca. 61.000 kr. inkl. moms pr. gang.

  Hvis der kommer meget regn et år, vil udlægning skulle ske 2 gange for at opnå den ønskede effekt i sommerhalvåret, da produktet består af en form for harpiks som er opløst i vand og derfor også vil blive påvirket af regn.

  Konklusion: Udlægning af støvbinder vil koste ca. 61.000 kr. inkl. moms pr. gang. Det må forventes at én gang pr. år ikke er nok og derfor vil den samlede omkostning baseret på 2 gange være ca. 122.000 kr. inkl. moms. for udlægning.

  Bestyrelsen har vurderet, at prisen for udlægning er for høj og har derfor ikke medtaget udlægning af støvbinder på grusveje i budget for 2020.

  Alle priser er 2019 priser.