NYHEDER

Notes

 • Oplys e-mailadresse til Grundejerforeningen Salvig

  Grundejerforeningen Salvig vil gerne have din e-mailadresse, hvis du har en.

  Det giver bl.a. følgende effekt:

  1) Det giver bestyrelsen mulighed for at kommunikere ved e-mail

  2) Der er økonomiske fordele (ingen porto, ingen kuverter skal indkøbes.

  3) Kuverthåndtering, påførsel af navn og adresse, returadresse, porto, indkøb af porto og kuverter) er en ren manuel proces og kræver en del tid.

  Anvend https://www.gf-salvig.dk/kontakt/

  Tak.

  Klik her for at sende oplysning om e-mail

Notes

 • Indkaldelse til ordinær generalforsamling for året 2022 søndag, den 23. april 2023 kl. 10:30 i Orø forsamlingshus, Brøndevej 24, 4305 Orø

  Dagsorden ifølge vedtægternes § 4.1:

  1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Valg af 2 stemmetællere
  4. Bestyrelsens beretning for perioden siden sidste ordinære generalforsamling
  5. Godkendelse af årsregnskab
  6. Indkomne forslag
  7. Vedtagelse af budget for indeværende og kommende år, vedtagelse af kontingent, indskud for nye medlemmer, honorar til formand og kasserer samt størrelse af gebyret ved for sen betaling
  8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  9. Valg af suppleanter
  10. Evt. valg af administrator
  11. Valg af revisor, idet der indledningsvis først skal tages stilling til, hvorvidt der skal vælges et eksternt revisionsfirma eller revisor og suppleant skal vælges blandt medlemmer
  12. Eventuelt

  LÆS MERE HER

Notes

 • HundeEJERefterladenskaber på fællesarealet 23. januar 2022

  Det er MEGET trist at hundeejere ikke kan forstå budskabet.

  Du kan klikke på linket og se hvordan situationen var i maj 2021.

  Bestyrelsen drøfter hvad det næste tiltag bliver.

  LÆS MERE HER

Notes

Notes

 • HundeEJERefterladenskaber

  Det er kedeligt, at nogle hundeejere ikke kan finde ud af at tage deres “affald” med sig og synd for de hundeejere som godt kan finde ud af det, men bliver en del af problemet.

  Læs mere her

Notes

 • Der skal søges om tilladelse til gravearbejde på alle offentlige veje og private fællesveje i byzone/sommerhusområder …

  Hvis der skal graves i vejarealet, skal der indhentes tilladelse fra vejmyndigheden.

  Læs mere her

Notes

 • Spildevand: Sådan kan du bestille tømning af din tank

  Læs mere her

Notes

 • Grusbunken på fællesarealet

Notes

 • Spildevandskloakering af Salvig

  Her kan læses mere op hvad medlemmer skal være opmærksom på og hvad Grundejerforeningen Salvigs rolle er

  Læs mere her

Notes

 • Spildevandskloakering – arkæologiske undersøgelser / etablering af midlertidigt arbejdspladsareal

  Arkæologiske undersøgelser
  Museum Vestsjælland skal foretage arkæologiske forundersøgelser forud for anlægsarbejderne i forbindelse med spildevandskloakeringen.

  Undersøgelserne forventes påbegyndt inden 1. marts 2022.

  Etablering af midlertidig arbejdspladsareal
  Der etableres midlertidigt arbejdspladsareal i hele anlægsperiode på fællesarealet nord og syd for Salvigvej, se billedet.

Notes

 • Spildevandskloakering: Præsentationen der blev vist på Fors A/S informationsmødet 14. november 2021

  LÆS MERE HER

Notes

 • AFBRÆNDING AF HAVEAFFALD ER FRA 9. DECEMBER 2020 IKKE LÆNGERE LOVLIG

  Der er i december 2020 udkommet en ny affaldsbekendtgørelse, hvori bestemmelserne om afbrænding af alt forbrændingsegnet affald er reguleret. Herunder altså også afbrænding af eksempelvis haveaffald.

  Tidligere har det været muligt i bestemte landzoner i vinterhalvåret at brænde haveaffald af, det er det ikke længere.

  Anmeldes ulovlige afbrændinger, tilkaldes både brandvæsen og politi. Den, som har foretaget afbrændingen, kan ende med en bøde for ulovlig afbrænding.

  Afbrændinger af enhver form skal ikke anmeldes til det lokale beredskab, med undtagelse af afbrænding af lyng, siv, rør eller lign.

  Ønsker man at gøre opmærksom på, at man påtænker en lovlig afbrænding, eller er man i tvivl, så kontakt politiet via 114 eller dit lokale miljøkontor.

  I vejledning om afbrænding i Vestsjælland Brandvæsen, kan du som borger i Holbæk, Kalundborg og Odsherred kommuner blive klogere på afbrændingsreglerne, som er omfattet af 3 forskellige bekendtgørelser.

  På din kommunes hjemmeside kan du få information om dine muligheder for af komme af med dit haveaffald.

  LÆS MERE HER

Notes

 • Affaldshilsen

  Har du fået en hilsen på din affaldsbeholder?

  Klik på linket herunder og se hvorfor

  LÆS MERE HER

Notes

 • Fra juni 2022: Mad- og drikkekartoner skal nu placeres i plast affaldsbeholderen

  LÆS MERE HER

Notes

 • I juni 2022 får du en affaldsbeholder mere til pap og karton og en miljøkasse til farligt affald …

  Alle får en affaldsbeholder mere til pap og karton ... både fastboende og sommerhusejere

  LÆS MERE HER

Notes

 • Placering af affaldsbeholdere

  Affaldsbeholder skal placeres på medlemmers egen grund/matrikel og ikke placeres på veje, vendepladser eller andre arealer som ikke ejes af medlemmer.

  Læs mere her

Notes

 • Sådan sorterer du affald

  Læs guiden om sortering af affald fra Fors A/S

  Læs mere her