Fyrværkeri

Følgende er modtaget fra Sikringsstyrelsen maj 2021:

Sikkerhedsafstandene for fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler afhænger i høj grad af typen og anvendelsesområdet. Fyrværkeri kan som udgangspunkt inddeles i kategorierne konsumfyrværkeri, professionelt fyrværkeri og scenefyrværkeri, hvor der for hvert af områderne er givet specifikke sikkerhedsafstanden alt efter typen af fyrværkeri indenfor den respektive kategori.

De generelle regler for anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler er givet i bekendtgørelse nr. 1424 af 16. december 2009. Her er der bl.a. oplistet regler for anvendelse af fyrværkeri i nærheden af landbrugsbygninger med dyr, særlige regler for anvendelse af konsumfyrværkeri samt regler for professionelt- og scenefyrværkeri.

Sikkerhedsafstand til de fleste artikler skal som udgangspunkt være angivet på den enkelte artikels emballage, dog er der særlige regler for professionelt fyrværkeri, samt enkelte typer af scenefyrværkeri.

Uddrag af Bekendtgørelse nr. 1424 af 16. december 2009

Generelle regler for anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

§ 40. Ved enhver anvendelse af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler skal der udvises forsigtighed for at minimere risikoen for skader på personer og værdier og gener for det omgivende miljø.

§ 41. Anvendelse af fyrværkeri må ikke finde sted i mindre afstand end 100 meter fra landbrugsbygninger med hold af dyr, hundekenneler og andre dyrehold samt arealer med udegående dyr.

§ 42. Kommunalbestyrelsen kan for et nærmere afgrænset geografisk område forbyde eller fastsætte nærmere vilkår for enhver anvendelse af fyrværkeri eller andre pyrotekniske artikler i det fri i en nærmere angivet periode, såfremt dette på grund af tørke eller andre særlige forhold skønnes nødvendigt for at formindske risikoen for brand eller anden skade.

Særlige regler for anvendelse af konsumfyrværkeri

§ 43. Konsumfyrværkeri må kun anvendes i perioden 1. december – 5. januar, jf. lovens § 2, stk. 4.
Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke helårsfyrværkeri.
Stk. 3. Stk. 1 gælder ikke, hvis fyrværkeriet anvendes erhvervsmæssigt af en godkendt festfyrværker.
Stk. 4. Stk. 1 gælder ikke for virksomheder og personer, der er godkendt til fremstilling eller indførsel af konsumfyrværkeri, når fyrværkeriet anvendes som led i egenkontrol jf. § 8, stk. 1, nr. 2.
Stk. 5. Stk. 1 gælder ikke for testlaboratorier anerkendt til afprøvning og vurdering af fyrværkeriartikler, når anvendelsen sker som led i vurderingen og afprøvningen, samt for bemyndigede organer.

§ 44. Anvendelse i henhold til § 43, stk. 3 og 4, skal anmeldes til kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor fyrværkeriet ønskes anvendt.
Stk. 2. Anmeldelse af anvendelse i henhold til § 43, stk. 3, skal sendes til kommunalbestyrelsen senest 14 dage før, fyrværkeriet ønskes anvendt.
Stk. 3. Anmeldelse af anvendelse i henhold til § 43, stk. 4, skal sendes til kommunalbestyrelsen senest 14 dage før, fyrværkeriet ønskes anvendt første gang.

§ 45. For anvendelse af konsumfyrværkeri gælder ud over det, der følger af § 40 og § 41 følgende:
1) Anvendelse af konsumfyrværkeri, må ikke finde sted i mindre afstand end:
a) 100 m fra bygninger med let antændeligt tag, stakke eller anden opbevaring i det fri af let antændelige stoffer, herunder fyrværkeri, større oplag af træ, brændsel, brændbar emballage og lignende, oplag af brandfarlige væsker, F-gas eller overjordiske naturgasinstallationer, og
b) 100 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer eller anden brændbar vegetation.
2) Anvendelse af raketter må ikke finde sted i mindre afstand end:
a) 10 m fra bygningers åbninger,
b) 200 m fra bygninger med let antændeligt tag, stakke eller anden opbevaring i det fri af let antændelige stoffer, herunder fyrværkeri, større oplag af træ, brændsel, brændbar emballage og lignende, oplag af brandfarlige væsker, F-gas eller overjordiske naturgasinstallationer, og
c) 200 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer eller anden brændbar vegetation.
Stk. 2. I vindens retning fordobles de i stk. 1, nr. 1 og 2, angivne afstande.
Stk. 3. Stk. 1 og 2 gælder ikke for helårsfyrværkeri.

§ 46. Ved festfyrværkeres erhvervsmæssige anvendelse af konsumfyrværkeri finder kravene i § 47 og § 49 – § 54 tilsvarende anvendelse.

Holbæk har i henhold §42 følgende information på deres hjemmeside:
§42: Du kan læse mere om anvendelse af fyrværkeri i Holbæk Kommune her.

Mere info om fyrværkeri fra Sikringsstyrelsen:
https://www.sik.dk/privat/gor-det-sikkert/fyrvaerkeri/hvor-ma-du-anvende-fyrvaerkeri