ORDENSREGLER

GF­ SALVIG

Nye ordensregler jævnfør Generalforsamling 240416

1. Der må ikke opføres bygninger eller tilbygninger på parcellerne uden myndighedernes godkendelse – jf. Bygningsreglementet…

2. Plankeværker og lignende, der ved form, farve eller størrelse er til gene for naboer eller må anses for at være skæmmende for området som helhed, må ikke opføres. Grundejer har hegnspligt efter Hegnsloven.

3. Porte og låger må ikke indrettes, så de åbner ud mod vejene.

4. Der må ikke på parcellen drives erhvervsvirksomhed ­ eller anden virksomhed, der er til gene for andre.

5. Beplantning langs veje og stier skal af tilstødende grundejere beskæres mindst 2 gange om året ­ juni og september ­ så den ikke er til gene for forbipasserende. Piletræer må ikke beplantes på grundene. Anden beplantning må ikke sættes nærmere end 5 meter fra drænrør og rensebrønde. Vejledning findes på Hjemmesiden.

Med henblik på at skabe fri passage for lastbiler fra renovationsfirmaer, slamsugere, byggemarkeder og andre leverandører må beplantning ud til vejen ikke ske tættere end 1,5 m fra vejen. For ikke at være til skade for trafikken må der ej heller placeres hvide sten i/på rabatten. (Sidstnævnte er i øvrigt ulovligt iflg. færdselslovgivningen).

Træer og buske på og langs grundejerforeningens fællesareal må kun beskæres efter aftale med bestyrelsen – ikke fældes af andre end grundejerforeningen. Konstateres det, at træer er fældet, bliver nye plantet for parcelejerens regning.

Fællesarealer må ikke anvendes som tilkørselsvej til grund eller som parkeringsplads. Der må ikke henlægges grene, haveaffald eller andet uden for matriklen på fællesarealerne eller i markskel. Hvis det forekommer, og parcelejeren ikke rydder op efter påbud fra grundejerforeningen, fjernes pågældende affald/genstande på parcelejerens regning. Tillagt et ekspeditionsgebyr på 100 kr.

6. Vi henstiller til, at græsset på grundene slås inden 24. juni. Græs, på såvel stier som rabatter, skal være slået inden den 24. juni. Såfremt dette ikke overholdes, vil det befordre uhensigtsmæssig frøafkastning samtidig med, at man giver mosegrise for gode vilkår.
Bestyrelsen kan lade arbejdet udføre for parcelejerens regning, med en administrationsafgift på kr. 100.(Hvis parcelejeren ikke betaler inden for angiven betalingsfrist, overgives sagen til retslig inkasso.)

7. Græsslåning må fra 1/4. til 15/10. på hverdage kun foregå mellem kl. 8­ – 20 og på søn­ og helligdage kl. 10 – ­14.
Det samme gør sig gældende for benyttelse af andre støjende redskaber.

8. Radio, fjernsyn, musikinstrumenter, o.lign. må ikke benyttes på en sådan måde, at de er til gene for andre.

9. Hunde skal holdes i snor i hele området fra 1/4 til 31/7. af hensyn til dyreungerne. I flg. Hundelovens §3 skal hundeejeren ­ på offentlige steder ­ holde hunde i snor eller have fuldt herredømme over dem. Hundebæ må ikke efterlades på/langs vejene, men skal fjernes og hundeposer skal i affaldsspandene (tages med hjem.)

10. Al jagt og skydning i sommerhusområdet er strengt forbudt. Enhver overtrædelse vil uopholdeligt blive anmeldt til politiet.

11. Al henkastning af enhver form for affald langs veje, stier og på fællesarealerne er forbudt. Ligeledes er al afbrænding af affald forbudt.

12. Højst tilladte hastighed på områdets veje er 20 km/t ­ hvor intet andet er anført. Al unødvendig kørsel samt kørsel på stier og fællesarealer, ligesom generende parkering, er ikke tilladt.

13. Parcelejere, der udlejer deres hus, har ansvaret for, at ordensreglerne er lejerne bekendt og respekteres.

14. Ved overtrædelse af ordensreglerne kan bestyrelsen skriftligt gøre den enkelte parcelejer opmærksom på overtrædelsens art med anmodning om, at forholdet rettes inden for en given tidsfrist. Bestyrelsen kan opkræve en administrationsafgift på kr. 100,00.

15. Ejerskifte skal straks meddeles til foreningen, med oplysninger om den nye ejers navn, adresse, evt. mail­adresse og overtagelsesdato, ligesom adresseændring altid må meddeles foreningen.

16. Enhver klage skal være skriftlig motiveret, for at bestyrelsen kan tage sig af den.

17. Hvor andet er anført i skøde eller deklaration er dette gældende.

18. Der må ikke anvendes gift til bekæmpelse af ukrudt og skadedyr på grunden. I tilfælde af forekomst af rotter kontaktes Holbæk Kommune

19. For at undgå en skilteskov ved indfaldsvejene er det kun tilladt at sætte “Til salg”­skilte op ud for den enkelte parcel. Skiltene skal fjernes straks efter et salg er effektueret.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 12. april 1970, 8. april 1990, 16. juni 1991, 22. juni 1997, 11. maj 2003, 18. maj 2008, 4. april 2009, 16. april 2011, 21. april 2012, 20.april 2013. og 24. april 2016