KLOAKERING

Notes

 • Nyt om kloakering, onsdag den 20. maj 2020 …

  20. maj 2020:
  Fors A/S arbejder pt. med at udarbejde et dispositionsforslag sammen med Fors A/S rådgiver COWI A/S.

  Dispositionsforslaget vil resultere i 2-3 forskellige løsningmuligheder for at kloakere Salvig området. Planen er at dispositionsforslaget skal ligge klar til midten af juni 2020.
  Herefter skal Fors A/S på baggrund af kvalitet, drift og økonomi vælge den løsning, der vurderes den bedste for Salvig området.

  Når en løsning er valgt skal der udarbejdes et projektforslag. Projektforslaget er et forslag, hvor den løsning der er valgt yderligere detaljeres.

  Arbejdet med projektforslaget forventes påbegyndt efter sommerferien. I forbindelse med udarbejdelse af projektforslaget tilknyttes en rådgiver, som vil være den rådgiver der er tilknyttet i resten af projektet inkl. anlægsperioden.

  26. marts 2020:
  De geotekniske boringer og opmålinger er nu udført og laboratorieundersøgelser er igang.

  Det næste der skal sker er:

  - Indgå aftale med en rådgiver, der skal medvirke i forbindelse med planlægning af projektet.

  - Afklare om spildevandet kan løbe af sig selv til en pumpestation, eller om vandet skal pumpes fra flere opsamlingssteder til en central pumpestation og videre til renseanlægget.

  Til efteråret/vinter eller når forholdene giver mulighed for det vil der indkaldt til et informationsmøde med de grundejere der skal have kloakeret.
  På mødet vil tidsplan, valg af entreprenør samt hvilke rækkefølge områder/veje skal kloakeres i, være en del af indholdet.

  I forbindelse med ovestående vil medarbejdere fra Fors A/S og/eller rådgivere kunne ses i Grundejerforeningen Salvigs område.

  17. marts 2020:
  De geotekniske boringer og terrænopmåling af veje er nu afsluttet.

  De fikspunkter (rør/pæle) der har været etableret inde på medlemmers ejendomme er fjernet.

  Fikspunkter (rør/pæle) placeret i vejarealerne bevares til kloakeringen er gennemført, da det er et meget stort og tidskrævende arbejde at etablere det hele igen, da alle punkterne hænger sammen geometrisk.

  28. februar 2020:
  De geotekniske boringer er afsluttet.

  Landinspektøren er færdig med opmåling på grundene - de kommer kun tilbage på grundene, hvis der opdages fejl i opmålingen.

  Terrænopmålingen af veje er nu igang og forventes at være afsluttet ca. 20. marts 2020.

  22. februar 2020:
  I uge 9 (mandag 24 februar 2020 -->) gennemføres de sidste geotekniske boringer GB56, GB44 og GB38 på Salvigvej (der lægges udlægges køreplader hvis nødvendigt).

  Der fortsættes op ad Skovhøjvænge til de sidste boringer GB39-GB43.

  ALLE de geotekniske boringer forventes afsluttet onsdag 26. eller torsdag 27. februar 2020.

  Opmålinger af grunde er afsluttet.

  17. februar 2020:
  Geoteknikske boringer er nu foretaget til og med boring GB37 og der fortsættes med boring GB63 i dag.
  Herefter fortsættes med sidevejene til Salvigvej, dvs. Lindhøjvej, Tofthøjvej, Tofthøjvænget - senere fortsættes på Salvigvej eller resten af Stengårdsvænge.

  7. februar 2020:
  Geoteknikske boringer på Kanevængets syd- og vestlige gren er igang.
  Der fortsættes mandag, den 10. februar 2020 med boringerne GB37, GB36 og GB35, hvorefter der fortsættes ad Stenbjergvænget med boringerne fra GB33 til GB23.

  Se spørgsmål og svar vedr. kloakering på Fors A/S side ... klik her

Fors A/S: Kloakering på Orø … Få mere information om kloakeringsprojektet på Orø

Forslag til revideret Spildevandsplan og Miljøvurdering af spildevandsplan sendes i høring fra den 18. november 2019 til den 17. januar 2020.

Det forventes, at geotekniske boringer (ca. 63) vil ske i perioden fra slutningen af januar 2020 til slutningen af februar 2020 og at landmålere skal opmåle på ejendommene i perioden februar 2020 til medio marts 2020.

Fors A/S sender information til alle grundejerforeningen Salvigs medlemmer om forundersøgelser og kommende kloak i uge 2 og uge 3 2020.
Grundejerforeningen Salvig videresender information udarbejdet af Fors A/S i en e-mail til alle medlemmer som grundejerforeningen Salvig har en e-mailadresse på og ved at påføre labels på kuverter leveret af Fors A/S til de medlemmer som grundejerforeningen Salvig ikke har e-mailadresse på.

EUs databeskyttelseslov, General Data Protection Regulation (GDPR) er overholdt, da e-mailadresser og bopælsadresser ikke udleveres til Fors A/S.

Her kan du se Infobrev nr. 1 Orø Etape 3 Din bolig skal kloakeres.

Links: